ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻣﺴﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ۹ اﻟﯽ ۱۲ دی ﻤﺎه در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۴۰۱
دسته بندی ها : اخبار
سال کنترل

 ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آب و ﻓﺎﺿﻼب از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در دی ﻤﺎه ﺑﺮﮔﺰار می‌گردد. ﺑﺴــﯿﺎری از ﺷــﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺻــﻨﻌﺖ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺣﻀــﻮر ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌ﻫﺎ و ﻧﻮآوری‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ می‌ﭙﺮدازﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری‌ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﻓﺮاﻫﻢ می‌نمایند.

ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎل ﮐﻨﺘﺮل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آب و ﻓﺎﺿﻼب

ﺳﯿﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ خصوصا آب و ﻓﺎ ﺿﻼب، همیشه حضور فعالی در نمایشگاه‌ها داشته و این نمایشگاه نیز بستر مناسبی به منظور ارائه توانمندی این شرکت در تامین محصولات و همچنین نمایش خدمات مختلف است.

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات (ﺷﯿﺮآﻻت، ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت)، ﻣﺸﺎوره و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‌ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎل ﮐﻨﺘﺮل است. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺮاب، ﮐﯿﺰاﯾﺮان، ﻧﮕﯿﻦ، ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﮑﺎب اﺗﺼﺎل دﻣﺎوﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ. 

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب

  • ﺷﯿﺮ ﮐﺸﻮﯾﯽ زﺑﺎﻧﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ
  • ﺷﯿﺮ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ
  • ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای
  •  ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
  • ﺷﯿﺮ ﮔﻠﻮب
  • ﺷﯿﺮ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ
  • ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠن
  • ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه
  • و…