نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و ﻓﺎﺿﻼب ایران، در ﺗﺎرﯾﺦ ۲ اﻟﯽ ۵ دی ماه ۱۴۰۲ در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ تهران ﺑﺮﮔﺰار می‌گردد.

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۴۰۲
دسته بندی ها : اخبار
نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب

ﺳﯿﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی فعال در زﻣﯿﻨﻪ تامین و ﺗﺠﻬﯿﺰ شیرآلات و اتصالات ﺻﻨﺎﯾﻊ مختلف خصوصا آب و ﻓﺎﺿﻼب، با سابقه‌ای موفق و کارنامه‌ای درخشان، مثل همیشه در نمایشگاه‌های مختلف کشور حضوری فعال داشته و امسال هم با افتخار در نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب ایران حضور خواهد داشت.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آب و ﻓﺎﺿﻼب از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در دی ماه ﺑﺮﮔﺰار می‌گردد. ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌ﻫﺎ و ﻧﻮآوری‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ می‌پردازﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری‌ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﻓﺮاﻫﻢ می‌آورند. این نمایشگاه بستر مناسبی به منظور ارائه توانمندی شرکت‌ها در تامین محصولات و همچنین نمایش خدمات مختلف است که در تاریخ ۲ تا ۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از ساعت ۸ تا ۱۶ میزبان بازدیدکنندگان گرامی می‌باشد.

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات، اتصالات، شیرآلات و لوله، ﻣﺸﺎوره و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‌ﻫﺎی شرکت سیال کنترل می‌باشد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن میراب، ارتعاشات، نگین، کیزایران، تکاب اتصال دماوند و بسیاری شرکت‌های دیگر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی در اﯾﻦ اﻣﺮ موفق بوده است.

مهم‌ترین ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب

  • ﺷﯿﺮ ﮐﺸﻮﯾﯽ زﺑﺎﻧﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ
  • ﺷﯿر ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ
  • ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ‌ای
  • ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
  • ﺷﯿﺮ ﮔﻠﻮب
  • ﺷﯿﺮ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ
  • ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠن
  • ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه
  • و…