بازدید پلی پارک توسط شرکت بازرگانی سیال کنترل،‌ که در سال ۹۸ صورت گرفت.

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
دسته بندی ها : اخبار
سیال