بازدید صنعت و معدن از غرفه شرکت بازرگانی سیال کنترل در نمایشگاه نفت و گاز شیراز در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت.

تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دسته بندی ها : اخبار
سیال